Kinostat 2019-2020

K 31.1.2019 jsme zveřejnili články projektu Kinostat 2019. 4 o dokumentárním filmu, 3 o malých kinech a 3 o síti kin Europa Cinemas z let 2016-2018. Byla vytvořena a je aktuální databáze výsledků kin za roky 2016-2019, s rozdělením dle typu filmů (dokumenty, animované filmy, filmy pro děti a mládež, evropské filmy), dále kina dle velikosti obce a spádové oblasti. Zpracování dat nadále probíhá, včetně vzniku doplňujících článků k jednotlivým tématů.

 V roce 2020 jsme zpracovali a k 31.12.2020 zveřejnili články projektu Kinostat 2020. Články byly zaměřeny na Evropské filmy v českých kinech, provoz letních kin a na analýzu návštěvnosti tří vybraných kin.

Jak fungují v kinech evropské filmy?

PřílohaVelikost
E1_evropské filmy-návštěvnosti.pdf74.87 KB
E2_evropské filmy rozložení dle velikosti obcí.pdf79.65 KB
E3_evropské filmy a distribuce.pdf227.5 KB

Analýza návštěvnosti 3 vybraných kin 2019

PřílohaVelikost
Detailní analýza návštěvnosti 3 kin_FIN.pdf282.98 KB

Analýza provozu letních kin 2019

PřílohaVelikost
Analýza provozu letních kin 2019_FIN.pdf85.46 KB

Dokumentární film a jeho postavení v českých kinech

PřílohaVelikost
D1_Počty projekcí dokumentárních filmů.pdf213.62 KB
D2_Počet diváků dokumentárního filmu v českých kinech.pdf448.38 KB
D3_Počty dokumentárních filmů v českých kinech.pdf150.45 KB
D4_Výše vstupného na dokumentární filmy v českých kinech.pdf636.79 KB

Fungování kin v malých městech, způsoby sestavování jejich programu a úspěšnost jejich provozu

PřílohaVelikost
M1_Počty projekcí v malých kinech.pdf117.61 KB
M2_Dramaturgie malých kin.pdf225.65 KB
M3_Reprízování filmů v kinech na menších obcích.pdf1.23 MB

Kina v síti Europa Cinemas a jejich programová struktura a srovnání s ostatními kiny

PřílohaVelikost
E1_Počty projekcí v kinech sítě Europa Cinemas.pdf94.95 KB
E2_Počty diváků v kinech sítě Europa Cinemas.pdf186.37 KB
E3_Skladba programu kin v síti Europa Cinemas.pdf145.27 KB

Témata projektu pro rok 2020

 

Téma číslo 1: Jak fungují v kinech evropské filmy

 

Evropské filmy jsou nedílnou součástí českého kinematografického trhu. Jsou podporovány jak evropskými, tak českými filmovými institucemi. V české republice mají svůj dedikovaný festival (Dny evropského filmu), ale také dílčí přehlídky a aktivity iniciované zejména sítí evropských kin Europa Cinemas (https://www.europa-cinemas.org/en). Jak v kinech fungují, jaká kina je převážně nasazují a jakých dosahují výsledků není kromě obecných statistik známo. Chtěli bychom toto téma zpracovat převážně analyticky, aby bylo dostupné hlavně pro distributory, kteří se distribuci evropských filmů zaobírají, a také pro instituce, které distribuci a akce spojené s prezentací evropských filmů podporují.


Téma číslo 2: Analýza provozu letních kin

Letní kina se začínají opět stávat fenoménem. Ať už jde o původní, kamenná, letní kina, která ožívají díky digitalizaci, nebo nová, menší na zajímavých místech. Letních kin se každé léto otevírá více a více a jejich návštěvnost začíná být v globálních výsledcích nezanedbatelná. A to je důvod, proč bychom se jim měli věnovat. Chtěli bychom se věnovat obecně návštěvnosti těch klasických letních kin, struktuře dramaturgie a návštěvností. 


Téma číslo 3: Detailní analýza návštěvnosti: Klasického kina, multipexu, artového kina

Na základě návštěvnosti bychom chtěli analyzovat provoz tří různých typů kin. Vybrali jsme zástupce artového kina, kino Aero v Praze, zástupce klasického kina mimo krajské město, kino Metro 70 v Prostějově a zástupce multiplexu Premiere Cinemas v Praze.

Analýzy provádíme na základě dat poskytnutých UFD.

Témata projektu pro rok 2019

1) Dokumentární film a jeho postavení v českých kinech.

V posledních letech vynakládá Státní fond kinematografie vysoké částky na vývoj a výrobu dokumentárního filmu a také na jeho distribuci. I přestože distribuční podpora je směřována k celé škále platforem od kin přes televizi až po online distribuci, pro řadu dokumentárních filmů je potřeba uvést dokumentární snímek do kinodistribuce určitou otázkou prestiže, někdy však i jistým sentimentem. 

Ať už je to jakkoli, data k distribuci jednotlivých snímků a obecně k data k distribuci dokumentárního filmu zde chybí. Základní analýzou jsme v roce 2018 získali data o dokumentárním filmu, která budou představena na MFF Jihlava v semináři Nového kina. Jedná se o údaje o celkové návštěvnosti dokumentárních filmů českých i zahraničních, uvádění snímků v multiplexech a jedno/vícesálových kinech nebo odstup uvádění od premiéry. 

Rádi bychom v rámci tohoto projektu zpracovali tato data do přehledných grafů doprovázených nezbytnými údaji včetně zasazení do kontextu distribučního trhu a přispěli k jejich širší prezentaci odborné veřejnosti. Dále bychom však data podrobněji zpracovávali a zabývali se distribucí dokumentárního filmu podle velikosti obcí, případně velikosti spádových oblastí, způsobu zařazení dokumentárního filmu do dramaturgie jednotlivých typů kin, výsledky podle druhu dokumentárního filmu a jeho obsahového zaměření (např. změny v distribuci přírodopisných snímků apod.), uvádění dokumentárního filmu v závislosti na datu premiéry, vracení dokumentárního snímku po delší době a divácká úspěšnost snímku. Více bychom se zaměřili na český dokumentární film a pokusili zjistit, zda-li existují významné rozdíly mezi jeho uváděním a úspěchy ve srovnání se zahraničními dokumenty. Stejně tak zajímavá je pro nás šíře nasazení dokumentárního filmu a rozklíčování určitých strategií při jejich nasazování a efektivita takových postupů.  Nejedná se o úplný seznam možných témat, při samotném zpracování se často teprve ukazují propojení mezi některými daty nebo trendy a data se pak dále rozpracovávají tak, abychom porozuměli, co k určitým trendům vede, nebo jaká je jejich podstata. 
 
 

2) Kina v síti Europa Cinemas a jejich programová struktura a srovnání s ostatními kiny.
Téma postavení kin v síti Europa Cinemas se poprvé podařilo rozpracovat v roce 2018 při získávání dat o postavení evropského filmu v české kinodistribuci, v němž kina Europa Cinemas hrají významnou roli.
Europa Cinemas je síť evropských kin se zaměřením na evropský film. Vznikla v roce 1992 s cílem podpořit digitální promítání v kinech a zajistit finanční podporu kinům, která uvádějí určitý počet evropských zahraničních filmů a nabízí vzdělávací akce pro mladé diváky. Kino, které se chce stát členem Europa Cinemas, musí být v provozu alespoň 6 měsíců a mít systém výkazu prodaných lístků a tržeb, musí odehrát alespoň 520 představení ročně, mít alespoň 70 míst a vykázat minimálně 15 000 platících diváků ročně. 15 – 25 % programu kina musí tvořit zahraniční evropské filmy (nezapočítávají se české filmy). Síť Europa Cinemas má v členských zemích programu Kreativní Evropa MEDIA 1 054 členů v 633 městech a celkem zahrnuje 2 527 promítacích sálů. V České republice je součástí sítě 33 kin. 
 
Ačkoli se kina sítě Europa Cinemas podílejí na počtu pláten v České republice 22%, poskytují na distribučním trhu téměř 39% všech projekcí evropského filmu a jejich podíl na celkové návštěvnosti evropských filmů tvoří zhruba 37% (průměr za období 2015-2018). To jsou určitě data, která jsme doposud neznali. Nicméně týkají se pouze evropského filmu, proto bychom chtěli zjistit, zda ve srovnání s ostatními kiny dosahují i v jiných segmentech nadstandardní nabídky i diváckého úspěchu. Zároveň bychom chtěli porozumět, jakým způsobem je tohoto úspěchu dosaženo a zda můžeme identifikovat nějaké společné rysy těchto kin a zda mezi ostatními kiny lze nalézt podobné přístupy, případně v čem spočívají základní rozdíly, pokud existují, mezi kiny sdružujícími se v síti Europa Cinemas a kiny mimo tuto síť.
 
 
 
3) Fungování kin v malých městech, způsoby sestavování jejich programu a úspěšnost jejich provozu. 
Kina ve městech do 30 000 obyvatel reprezentují zhruba 100 kin po celé České republice a společně poskytují služby téměř 1,5 milionu obyvatel. Přičteme-li obce, kteří patří do spádových oblastí těchto měst, obsluhuje tato skupina kin zhruba 3,5 mil. obyvatel. Nejedná se tedy v tomto ohledu o nevýznamnou skupinu, přesto o ni víme jen velice málo. 
S menšími kiny je také spojena řada teorií, jejichž platnost bychom rádi ověřili. Jedná se např. o teorii, že kina v menších městech nemohou dosahovat takové návštěvnosti jako kina ve větších městech, protože nemají takové zázemí obyvatelstva, případně jejich obyvatele využívají kin ve větších městech, kam např. dojíždějí do práce. Dále o přesvědčení, že v menších městech nemohou fungovat některé programové úpravy, které například aplikují větší města, protože by na to nikdo nechodil, protože to by na menším městě nefungovalo apod.
 
Základním cílem naší analýzy tedy bude srovnání mezi většími a menšími městy, struktura jejich programu a hledání programových schémat, která jsou uplatňována v menších i větších městech. Chceme také sledovat úspěšnost těchto schémat, nejen diváckou, ale i tu finanční, protože řada argumentů právě odkazuje na finanční stránku věci a „to by se nám nevyplatilo“ argument.

O projektu


Kinostat 2019 - je projekt analýzy návštěvnosti kin vycházející z dat Unie filmových distributorů o návštěvnosti českých kin v období 2015-2019. Prostřednictvím doplnění těchto dat a jejich dalším zpracováním bychom chtěli na třech konkrétních tématech přispět k větší znalosti kinodistribučního trhu a jeho segmentů.

Hlavními řešiteli jsou Mgr. Kateřina Vojkůvková, Bc. Petr Vítek, Mgr. Tomáš Drahorád.

Projekt vzniká za podpory Ministerstva kultury

 

 

Zdroje dat

Unie filmových distributorů (dále jen UFD) shromažďuje dlouhodobě data z jednotlivých kin. Data obsahují informace o příslušném kinu, název promítaného filmu, počet představení, počet diváků a tržby. Data jsou sbírána z téměř všech digitalizovaných kin v České republice, v přehledu jsou zastoupeny všechny multiplexy a většina jedno či vícesálových kin, několik jednosálových digitálních kin svá data Unii filmových distributorů neposkytuje. V přehledu se vyskytují data za některá letní kina a případně další místa. Lze říci, že sbíraná data představují zhruba 98% všech realizovaných představení a jsou tudíž dostatečným vzorkem pro to, abychom mohli výsledky z takto měřených dat považovat za relevantní pro realizaci analýzy.

Unie filmových distributorů poskytla souhlas se zpracováním těchto dat při dodržení určité anonymizace dat. V této souvislosti nezveřejňujeme konkrétní výsledky jednoho kina a jeho jednotlivých představení, ale snažíme se data zpracovávat tak, abychom získali informace k obecným trendům, pro určité typy kin (např. počet uvedených dokumentárních filmů v kinech do 5 000 obyvatel).

Data UFD jsou dále zpracovávána a doplňována o informace ve dvou kategoriích. Jednu kategorii tvoří podrobnosti ke kinu samotnému – velikost obce, velikost spádové oblasti, délka provozu kina v daném roce vyjádřená v týdnech, typ kina, počet sálů, počet pláten. Druhou kategorii pak informace k filmům – země původu (v případě koprodukce prvního a největšího koproducenta), typ filmového díla (dokument, hraný film, animovaný film), datum premiéry. 

Doplnění dat vychází z dalších dvou databázi, jejichž základem byla data UFD týkající se celkového přehledu filmů odpromítaných v daném roce a databáze kin, které jsme sjednotili, doplnili a zkontrolovali.